tt



Pojmy a súvisiaca legislatíva :

Zoznam pojmov :

   

Architektonická  štúdia nie je pravou projektovou dokumentáciou, je to základná idea diela, ktorá obsahuje pôdorysy s určením charakteru miestností a ich základné rozmery ako aj bočné pohľady na budúce dielo s vyznačením jeho predpokladaných výšok. Vypracúva sa vo veľkých mierkach a to, 1:100 , 1 : 200 

Autorizácia je proces udeľovania oprávania fyzickej osobe na výkon vybraných činností vo výstavbe podľa zákona ( stavebný dozor, stavbyvedúci, projektant .... )

Autorský dozor je činnosť kontroly projektanta alebo architekta – autora stavebného  diela pri projektovaní alebo  realizovaní stavby, či neprichádza k architektonickým zmenám diela.

Dodávateľ  stavby je fyzická alebo právnická osoba, ktorá zabezpečuje realizáciu stavebného diela pre investora, spĺňa zákonné podmienky pre túto činnosť podľa stavebného zákona ako aj podmienky autorizácie ( zabezpečí riadne vedenie stavby - zodpovedného stavbyvedúceho stavby ako aj všetky ostatné podmienky na riadne realizovanie diela ). Realizuje, objednáva a zabezpečuje všetky potrebné činnosti pre úspešné dokončenie stavby.

Drobná stavba majú charakter  doplnkovej funkcie  hlavnej stavby. Sú to najmä prízemné stavby so zastavanou plochou max. 25 m² a výškou max. 5 m a  podzemné stavby so zastavanou plochou max. 25 m² a hĺbkou max. 3 m

Energetický certifikát stavby je posúdenie energetickej hospodárnosti budovy a je zatriedenie do energetickej triedy (kategórie), od najlepšej A po najhoršiu G. Energetická certifikát  vypracúva špecialista „ energetický auditor „ktorý disponuje odbornou spôsobilosťou pre oblasť tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov, vykurovanie a príprava teplej vody, vetranie a klimatizácia a elektroinštalácia a zabudované osvetlenie budov.   

Inžinierska činnosť sú práce a činnosti súvisiace so zabezpečením investičného procesu vo všetkých jeho fázach. Ide napríklad o zabezpečenia podkladov a podanie žiadosti o stavebné povolenie ako aj kolaudáciu stavby, kontrola realizácie stavby – stavebný dozor atď. Zabezpečenie správnych konaní, získavanie vyjadrení a ostatných podkladov potrebných v súvislosti so stavbou.

Jednoduchá stavba je stavebné dielo, ktorého charakter definuje stavebný zákon:

1. Stavby na bývanie, ktorých zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a ktoré majú jedno nadzemné podlažie; môžu mať aj podkrovie,
2.
Stavby na individuálnu rekreáciu
3. 
Prízemné stavby a stavby dočasných objektov zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výška nepresahuje 15 m,
4.
Oporné múry
5. 
Podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a hĺbka nepresahuje 6 m. 

Projektovať jednoduché stavby môže aj kvalifikovaná fyzická ( prípadne  právnická ) osoba, ktorá má vysokoškolské vzdelanie stavebného smeru alebo architektonického smeru alebo odborné stredoškolské vzdelanie stavebného smeru a požadovanú prax pre získanie danej živnosti.

Uskutočňovať jeho realizáciu môže stavebník aj sám, musí ale zabezpečiť odborné vedenie ich uskutočňovania osobou, ktorá má vysokoškolské vzdelanie stavebného smeru alebo architektonického smeru alebo odborné stredoškolské vzdelanie stavebného smeru a najmenej tri roky praxe, t. j. kvalifikovanú osobou, ak sám stavebník nespĺňa uvedené požiadavky.

Kolaudačného konanie stavby je overovanie stavebne dokončeného diela, či spĺňa požiadavky stavebného povolenia a požiadavky na jeho riadne uživanie. Vykonáva ho príslušný stavebný úrad, ktorý na dielo vydal stavebné povolenie.

Kolaudačné rozhodnutie stavby povoľuje riadne užívanie stavby na daný účel stavby a určuje všetky podmienky užívania stavby.

Položkový rozpočet  je presné definovanie ceny stavebného diela a jeho častí spôsobom, ktorý definuje a upravuje príslušná legislatíva. Vypracúva ju spravidla stavebný špecialista - rozpočtár, ktorý musí perfektne ovládať metodiku oceňovania danej stavebnej činnosti ako aj teóriu stavebných postupov a stavebných technológií. Položkový rozpočet sa spravidla vypracúva podľa daného výkazu výmer stavby.

Predbežný rozpočet diela predbežné ( hrubé ) definovanie ceny stavebného diela alebo jeho časti z architektonickej  štúdie prípadne iného podkladu. Jeho presnosť úzko súvisí z úrovňou vypracovanie oceňovaného podkladu ( zadanie, štúdia ) a slúži na určenie predbežnej cenovej hladiny uvažovaného investičného zámeru.

Projektová dokumentácie pre stavebné povolenie je jednoduchšia forma projektovej dokumentácie určená iba pre potreby vybavenia stavebného povolenia, obvykle neobsahuje všetky potrebné časti pre výstavbu diela ( jeho realizáciu ). Dokumentácia sa obmedzuje iba na splnenie požiadaviek stavebného zákona pre vydanie stavebného povolenia, obsahuje grafické a textové časti, ktoré charakterizujú budúcu stavbu z hľadiska pôdorysného a výškového usporiadania, vonkajších pohľadov a tvarov. Robí sa v mierkach 1:100 prípadne 1:200

Projektová dokumentácie pre realizáciu stavby je dokumentácia určená pre realizáciu ( výstavbu ) stavby. Obsahuje súhrn výpočtov, výkresov ako aj technických podkladov v grafickej a textovej forme pre všetky technické ako aj  technologické časti stavby, technických a technologických informácií, ktoré jednoznačne definujú charakter ako aj spôsob realizácie stavebného diela. Vypracúva sa detailne v malých mierkach obvykle 1:50, 1:100, detaily aj v menších mierkach 1:20, 1:10.

Revízna správa je textová prípadne grafická správa o bezchybnej inštalácií ako aj funkcií vybraných technologických prvkov na stavebnom diele ( bleskozvod, rozvody plynu a elektrickej energie vrátane prípojok stavby ). Revízie vykonáva odborne spôsobilá osoba s príslušným oprávnením ( podľa požiadaviek zákona ).Je výsledkom preskúšania a skontrolovania ( meranie, tlaková skúšky, skúšky funkčnosti .... ) danej technológie a správa o tomto vyhotovená  sa odovzdá objednávateľovi prác alebo technológie (stavbyvedúci, stavebný dozor, investor ). Revízne správy sú potrebné pre získanie kolaudácie stavby.  

Sanácia stavby súbor  technických, technologických opatrení a prác potrebných na zlepšenie vlastností stavby jej časti alebo technológie pre dosiahnutie opätovného riadneho užívania stavby alebo jej časti.

Správne konanie v stavebníctve, je rozhodovacie ( povoľovacie ) konanie na úrade príslušnej  štátnej správy. Rieši napríklad povolenie na uvedenie do činnosti zdrojov znečisťovania ( kotle, čističky, technológie .... ) zdrojov hluku a podobne, ďalej povolenie vjazdu ( vytvorenie prejazdu z parcely na komunikáciu a pod. ). Riadi sa správnym právom a obvykle jeho vydanie je spoplatňované.     
S
tavebník
je  fyzická alebo právnická osoba, ktorej sa stavba navrhuje,  pripravuje a  realizuje. Stavebník financuje celú  jej realizáciu a po dokončení stavby sa stáva jej vlastníkom.

Stavba je stavebná konštrukcia postavené stavebnými prácami zo stavebných materiálov a výrobkov, ktorá je pevne spojená so zemou alebo ktorej osadenie vyžaduje úpravu podkladu.

Stavebné konanie je správne konanie, výsledkom ktorého je udelenie stavebného povolenia, prípadne zamietnutie žiadosti o stavebné povolenie. Vedie ho stavebný úrad a riadi sa ustanoveniami zákona o správnom konaní s prihliadnutím na stavebný zákon. Účastníkov stavebného zákona definuje stavebný zákon ( investor, dotknutý majitelia susedných parciel a budov, projektant stavby, stavebný dozor, orgány štátnej správy .......). Obsah žiadosti o stavebné konanie ako aj potrebné prílohy definuje príslušný stavebný úrad s ohľadom na druh a charakter predmetnej stavby. Podáva ju stavebník prípadne ním písomne poverená osoba na zastupovanie v stavebnom konaní. 

Stavebné povolenie  je výsledkom procesu stavebného konania a určuje záväzné podmienky realizácie ako aj využívania budúcej stavby. Prihliada a rozhoduje o námietkach účastníkov stavebného konania ako aj na dodržanie príslušných predpisov, technických a technologických požiadaviek, noriem a obmedzuje negatívne účinky stavby na životné prostredie.

Stavebné práce sú súbor odborných činností a prác,  pomocou ktorých sa realizuje stavebné dielo.

Stavebný denník obsahuje denné záznamy realizovania stavebného diela. Záznamy v denníku vedie stavbyvedúci, pri jednoduchých stavbách realizovaných svojpomocne  sám stavebník. Záznamy môžu dopĺňať aj ostatný účastníci stavby ( stavebný dozor, investor, dodávatelia ) prípadne orgány štátnej správy a stavebný úrad.

Svojpomocná realizácia stavby je budovanie stavebného diela stavebníkom prípadne ním zabezpečenými fyzickými alebo právnickými osobami. Je podmienené kontrolou  vykonávania stavebných prác odborne spôsobilou osobou ( stavebný dozor ) podľa požiadaviek stavebného zákona.

Stavebný management je súbor činnosti pri realizácii diela s prihliadnutím na špecifiká stavby, jej časová koordinácia a logistika zabezpečovania stavebných materiálov a prác.

Stavebný dozor vykonáva podľa stavebného zákona autorizovaná fyzická osoba, ktorá robí dozornú a kontrolnú činnosť pri uskutočňovaní stavieb. Zákonná požiadavka prítomnosti stavebného dozoru na stavbe je pri uskutočňovaní stavby svojpomocou stavebníkom. Povinnosti stavebného dozoru vyplývajú zo stavebného zákona a sú to najmä :

 

-                      sledovanie uskutočňovanie stavby v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou v stavebnom konaní

-                      zodpovedá za zabezpečenie priestorovej polohy s dokumentáciou stavby a za dodržiavanie všeobecných technických požiadaviek na stavbu

-                      kontroluje a preberá tie konštrukcie stavby, ktoré sa v priebehu stavby zakryjú prípadne sa stanú neprístupnými

-                      Sleduje, či sa vykonávajú predpísané skúšky materiálov, konštrukcií a prác

-                      Spolupracuje s projektantom a rieši technické otázky stavby pri zmenách materiálov

-                      Kontroluje dodržania technologických postupov prác, príslušných noriem a kvality prác,

-                      Potvrdzuje ekonomické a fakturačné podklady pre stavebníka a kontroluje množstvo prevedených fakturovaných prác

-                      Kontroluje či pri realizácii nie je ohrozená bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci,  či nedochádza k ohrozeniu a poškodeniu životného prostredia nad mieru ustanovenú osobitnými predpismi

 

Stavbyvedúci koordinuje, organizuje a  riadi stavebné práce a ostatné činnosti na  stavbe a viedie o týchto činnostiach záznami v stavebnom denníku. Z hľadiska požiadaviek  Stavebného zákona  stavbyvedúci zodpovedá a je oprávnený za :

 

-                      Realizáciu stavby v súlade s projektom pre stavebné povolenie a s podmienkami stavebného povolenia

-                      Určovať a riadiť začatie a ukončenie jednotlivých činností na  stavbe,

-                      riadiť vykonávanie stavebných prác a iných činností  na stavbe,

-                      organizovať pohyb činnosti osôb na stavenisku a na stavbe, prípadne vykázať cudzie osoby z priestorov stavby

-                      koordinovať a  riadiť poradie stavebných prác a kontrolovať dodržiavanie bezpečnosti ochrany zdravia pri práci podľa príslušných vyhlášok a zákonov

-                       kontrolovať výrobky a materiály pre stavbu, určovať spôsob ich skladovania na stavenisku,

-                      dávať príkazy na okamžité zastavenie stavebných prác a iných činností na stavbe, ak sa vyskytla prekážka, ktorá bráni ich  vykonávať 

 

 

Svetlo-technický posudok je stanovenie ovplyvňovania susedných parciel a nehnuteľností novou prípadne existujúcou stavbou z hľadiska svetelnosti a  denného osvetlenia vnútorných priestorov obytných miestností susedných budov. Posudok vypracováva špecialista s príslušným vzdelaním a  oprávnením podľa požiadaviek zákona.

 

Teplofikačná štúdia objektu uvádza energetickú potrebu objektu na vykurovanie prípadne prípravu TÚV . Slúži na ekonomický prepočet a návrh nových stavebných ako aj technologických opatrení pre zlepšenie ekonomiky prevádzky danej stavby.

 

Územný plán je dokumentácia, kde je stanovené funkčné využitie všetkých parciel ( plôch ) v katastrálnom území obce alebo mesta a ďalej určuje základné priestorové usporiadanie zástavby v tomto území.

 

Výkaz výmer je výpočet a zosumarizovanie  všetkých prác a materiálov pre uskutočnenie stavebného diela  alebo jeho časti. Býva súčasťou realizačného projektu a slúži ako podklad pre vypracovanie položkového rozpočtu stavby.

 

Zmena účelu využitia stavby je proces stavebného konania, kde je riešené nové funkčné využitie predmetných priestorov alebo objektov. Pre schválenie zmeny je potrebné vypracovať projektovú dokumentáciu, ktorá rieši všetky  požiadavky na nové funkčné využitie stavby s prihliadnutím na platné vyhlášky a normy.

 

Zákony a vyhlášky :

Stavebný zákon č.50/1976 Zb. v zmení neskorších predpisov

Zákon 555/2005 (z 8.novembra 2005) o energetickej hospodárnosti budov

Zákon č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania

Vyhláška č. 453/2000 Z. z. určuje obsah a rozsah dokumentácie, ktorú navrhovateľ prikladá k návrhu na vydanie územného rozhodnutia

Vyhlášky 284/2001 – Katalóg odpadov

Vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 94/2004 Z. z.
ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb


Uvedené vysvetlenia pojmov sú  výsledkom  nášho chápania stavebnej problematiky a majú iba informačný charakter !!!