ttPonuka našich služieb je široká, dá sa rozdeliť podľa jednotlivých štádií prípravy, projektovania a realizácie stavieb:

Fáza príprava stavby :

- Overenie možnosti realizácie stavebného zámeru
- Overenie existencie všetkých inžinierskych sietí a možnosti napojenia
- Overenie podmienok územného plánu
- Vypracovanie architektonickej štúdie  v súlade s podmienkami územného plánu
- Vypracovanie predbežného rozpočtu diela
 

Fáza projektovania stavby :

- Vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie prípadne priamo dokumentácie pre realizáciu stavby ak ide o jednoduchú stavbu.
- Vypracovanie výkazu výmer stavby ako aj komplexného položkového rozpočtu
- Vypracovanie projektových dokumentácií pre drobné stavby – ploty, prístrešky, bazény ....
- Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti stavebníctva
- Vypracovanie častí projektových dokumentácií stavby napr. : požiarna ochrana, zdravotechnika, slaboprúdové rozvody, Ústredné vykurovanie, Elektroinštalácia ...
- Vypracovanie technologických štúdií: Teplofikačná štúdia objektu
- Vypracovanie statických posudkov a návrhov na sanáciu stavieb
- Zabezpečenie  potrebných správnych konaní pre vydanie stavebného povolenia
- Zabezpečenie všetkých potrebných vyjadrení a príloh potrebných pre žiadosť o stavebné povolenie
- Zabezpečenie svetlo-technického posudku projektovaného diela
- Vybavenie stavebného povolenia
- Zaistenie výberového konania dodávateľov stavebného diela vrátane vyhodnotenia


Fáza realizácie stavby :

- Výkon činnosti stavebného dozoru pri realizácií diela
- Kontrola a overovanie cien za prevedené stavebné práce
- Stavebný management 
- Konzultačná činnosť a navrhovanie stavebných konštrukčných detailov stavieb

 

Fáza dokončenie stavby a uvedenie stavby do užívania :

- Zabezpečenie všetkých potrebných skúšok a revízií stavby
- Zabezpečenie  potrebných správnych konaní pre vydanie kolaudačného rozhodnutia
- Zabezpečenie všetkých potrebných vyjadrení a príloh potrebných pre žiadosť o kolaudačné rozhodnutie stavby
- Vypracovanie energetického certifikátu stavby
- Vybavenie kolaudačného rozhodnutia stavby

 

Na všetky činnosti máme potrebnú kvalifikáciu ako aj súvisiace autorizácie podľa stavebného zákona .

Ak Vás zaujíma cena za konkrétnu časť alebo činnosť, neváhajte nás kontaktovať, radi Vám vypracujeme cenovú ponuku .

Všetky naše služby ponúkame nielen koncovým zákazníkom - potenciálnym investorom, ale aj kolegom zo stavebníctva, ktorý potrebujú zabezpečiť niektoré časti dokumentácie či inžiniersku činnosť – výkaz výmer, rozpočty, časti projektov, vyjadrenia, povolenia  .....

Vypracovanie projektov na výstavbu rodinných domov je nosná časť  našich prác, pracujeme ale aj na dokumentáciách pre polyfunkčné budovy, výrobné haly a administratívne objekty, bytové domy ..... .

 

Oblasti  pôsobenia:  Novostavby, rekonštrukcie, prístavby, nadstavby, sanácie poškodených stavieb ..... .

.